سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۱۹
   2اردیبهشت
   تولید
   ۱۹
   3خرداد
   تولید
   ۱۸
   4تیر
   تولید
   ۱۹
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   31 خرداد
   تولید
   ۱۱۷۴.۴۸۶۱
   32 تیر
   تولید
   ۱۲۵۸۶.۱۸۹۲
   33 مرداد
   تولید
   ۲۴۰.۱۶۷۵
   34 آبان
   تولید
   ۴۴۳.۲۵۵۰
   35 مرداد
   تولید
   ۲۰۱.۲۳۴۲
   36 دی
   تولید
   ۲۰۷۰۹.۸۱۴۲
   37 فروردین
   تولید
   ۱۸۵۷۲.۱۳۲۰
   38 اردیبهشت
   تولید
   ۱۶۰.۱۲۷۷
   39 خرداد
   تولید
   ۱۱۴۱.۱۸۸۹
   40 اردیبهشت
   تولید
   ۱۲۰۷۳.۷۲۰۸
  • چاپ
  • گزارشات