سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۱
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۲
   3خرداد
   تولید
   ۲۰
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   61 دی
   تولید
   ۱۴۴۱۶.۹۳۶۰
   62 مرداد
   تولید
   ۱۹۰.۶۸۵۴
   63 اردیبهشت
   تولید
   ۹۷۹.۶۵۰۲
   64 مرداد
   تولید
   ۱۱۵۱۱.۷۶۸۰
   65 آذر
   تولید
   ۲۵۱.۲۸۵۳
   66 اسفند
   تولید
   ۴۳۲.۹۳۷۰
   67 تیر
   تولید
   ۲۳۱.۶۵۵۱
   68 مهر
   تولید
   ۱۷۱۸۸.۳۷۷۱
   69 مهر
   تولید
   ۱۵۳۵۹.۴۳۴۰
   70 خرداد
   تولید
   ۱۹۳.۵۹۹۷
  • چاپ
  • گزارشات