سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۱۹
   2اردیبهشت
   تولید
   ۱۹
   3خرداد
   تولید
   ۱۸
   4تیر
   تولید
   ۱۹
   5مرداد
   تولید
   ۲۱
   6شهریور
   تولید
   ۲۰
   7مهر
   تولید
   ۲۰
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   71 مهر
   تولید
   ۷۸۲.۸۶۵۶
   72 تیر
   تولید
   ۱۲۹۰۳.۵۵۰۰
   73 آذر
   تولید
   ۲۲۷.۶۸۸۲
   74 اردیبهشت
   تولید
   ۳۹۲.۷۰۹۵
   75 اردیبهشت
   تولید
   ۲۵۹.۶۰۵۶
   76 مرداد
   تولید
   ۱۲۵۸۵.۴۲۳۷
   77 خرداد
   تولید
   ۱۳۴۰۸.۶۸۵۰
   78 تیر
   تولید
   ۲۱۳.۴۷۵۷
   79 خرداد
   تولید
   ۸۲۰.۹۵۷۳
   80 مهر
   تولید
   ۱۳۸۰۹.۲۱۱۷
  • چاپ
  • گزارشات