سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۱۹
   2اردیبهشت
   تولید
   ۱۹
   3خرداد
   تولید
   ۱۸
   4تیر
   تولید
   ۱۹
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   71 خرداد
   تولید
   ۷۸۲.۸۶۵۶
   72 دی
   تولید
   ۱۲۹۰۳.۵۵۰۰
   73 دی
   تولید
   ۲۲۷.۶۸۸۲
   74 آبان
   تولید
   ۳۹۲.۷۰۹۵
   75 دی
   تولید
   ۲۵۹.۶۰۵۶
   76 آذر
   تولید
   ۱۲۵۸۵.۴۲۳۷
   77 تیر
   تولید
   ۱۳۴۰۸.۶۸۵۰
   78 اسفند
   تولید
   ۲۱۳.۴۷۵۷
   79 مهر
   تولید
   ۸۲۰.۹۵۷۳
   80 مرداد
   تولید
   ۱۳۸۰۹.۲۱۱۷
  • چاپ
  • گزارشات