سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۱۹
   2اردیبهشت
   تولید
   ۱۹
   3خرداد
   تولید
   ۱۸
   4تیر
   تولید
   ۱۹
   5مرداد
   تولید
   ۲۱
   6شهریور
   تولید
   ۲۰
   7مهر
   تولید
   ۲۰
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   81 مرداد
   تولید
   ۲۳۳.۲۳۰۶
   82 آذر
   تولید
   ۳۷۵.۱۲۷۰
   83 مرداد
   تولید
   ۲۶۸.۴۳۱۱
   84 مرداد
   تولید
   ۱۰۴۰۲.۲۱۸۰
   85 اردیبهشت
   تولید
   ۱۲۷۹۱.۷۸۶۰
   86 مهر
   تولید
   ۲۳۵.۰۱۶۰
   87 آبان
   تولید
   ۹۰۰.۹۰۹۲
   88 دی
   تولید
   ۱۳۱۵۳.۱۴۵۱
   89 فروردین
   تولید
   ۲۳۶.۴۷۵۹
   90 فروردین
   تولید
   ۳۲۱.۶۸۱۷
  • چاپ
  • گزارشات