سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۱۹
   2اردیبهشت
   تولید
   ۱۹
   3خرداد
   تولید
   ۱۸
   4تیر
   تولید
   ۱۹
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   91 اردیبهشت
   تولید
   ۲۸۱.۷۱۹۵
   92 آبان
   تولید
   ۹۶۴۹.۱۲۲۰
   93 مرداد
   تولید
   ۱۱۷۶۲.۱۸۶۰
   94 شهریور
   تولید
   ۲۲۱.۱۲۶۷
   95 خرداد
   تولید
   ۸۸۳.۰۸۴۴
   96 تیر
   تولید
   ۱۲۹۲۳.۷۶۴۶
   97 مرداد
   تولید
   ۲۱۰.۳۸۴۷
   98 اسفند
   تولید
   ۲۸۴.۷۷۴۳
   99 دی
   تولید
   ۲۶۱.۲۴۱۷
   100 دی
   تولید
   ۸۲۸۸.۴۹۷۰
  • چاپ
  • گزارشات