سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۱
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۲
   3خرداد
   تولید
   ۲۰
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   91 آبان
   تولید
   ۲۶۸.۴۳۱۱
   92 مرداد
   تولید
   ۱۰۴۰۲.۲۱۸۰
   93 بهمن
   تولید
   ۱۲۷۹۱.۷۸۶۰
   94 مهر
   تولید
   ۲۳۵.۰۱۶۰
   95 مهر
   تولید
   ۹۰۰.۹۰۹۲
   96 بهمن
   تولید
   ۱۳۱۵۳.۱۴۵۱
   97 آذر
   تولید
   ۲۳۶.۴۷۵۹
   98 مرداد
   تولید
   ۳۲۱.۶۸۱۷
   99 تیر
   تولید
   ۲۸۱.۷۱۹۵
   100 آبان
   تولید
   ۹۶۴۹.۱۲۲۰
  • چاپ
  • گزارشات