سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۹۷۱
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۹۰۹
   3خرداد
   تولید
   ۲۷۱۴
   4تیر
   تولید
   ۱۸۰۶
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 خرداد
   تولید
   ۷۵.۳۹۶۳
   2 تیر
   تولید
   ۱۲۶.۸۵۱۷
   3 فروردین
   تولید
   ۱۲۱.۱۱۱۰
   4 خرداد
   تولید
   ۱۱۰۱۷.۴۰۶۰
   5 فروردین
   تولید
   ۷۶۷۵.۲۸۶۳
   6 اردیبهشت
   تولید
   ۹۷.۱۱۲۰
   7 خرداد
   تولید
   ۳۹۵.۸۴۷۳
   8 فروردین
   تولید
   ۴۵۲۰.۳۶۲۸
   9 دی
   تولید
   ۲۳۱.۶۱۲۰
   10 آبان
   تولید
   ۴۴۴.۲۳۶۰
  • چاپ
  • گزارشات