سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۹۷۱
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۹۰۹
   3خرداد
   تولید
   ۲۷۱۴
   4تیر
   تولید
   ۱۸۰۶
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   11 شهریور
   تولید
   ۳۵۵.۶۱۲۰
   12 اردیبهشت
   تولید
   ۳۲۰۰۲.۸۹۹۰
   13 بهمن
   تولید
   ۲۳۶۵۵.۶۲۰۵
   14 اردیبهشت
   تولید
   ۲۸۰.۲۷۵۰
   15 بهمن
   تولید
   ۱۱۸۸.۵۳۴۹
   16 آذر
   تولید
   ۱۴۱۶۳.۵۳۷۸
   17 شهریور
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   18 تیر
   تولید
   ۳۲۲.۴۱۰۵
   19 اردیبهشت
   تولید
   ۳۰۴.۴۴۶۰
   20 مرداد
   تولید
   ۲۹۶۴۴.۹۸۹۲
  • چاپ
  • گزارشات