سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۹۷۱
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۹۰۹
   3خرداد
   تولید
   ۲۷۱۴
   4تیر
   تولید
   ۱۸۰۶
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   101 آذر
   تولید
   ۱۰۵۲۳.۲۳۳۰
   102 تیر
   تولید
   ۲۱۰.۲۵۴۲
   103 بهمن
   تولید
   ۸۸۰.۸۴۹۰
   104 فروردین
   تولید
   ۱۱۴۶۰.۶۴۸۲
   105 دی
   تولید
   ۲۰۰.۰۴۱۷
   106 آبان
   تولید
   ۲۴۸.۲۶۶۰
   107 دی
   تولید
   ۲۵۰.۵۸۶۷
   108 شهریور
   تولید
   ۷۹۲۰.۰۱۵۰
   109 مرداد
   تولید
   ۱۰۳۸۲.۵۴۱۰
   110 اردیبهشت
   تولید
   ۲۰۶.۱۰۰۷
  • چاپ
  • گزارشات