سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۹۷۱
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۹۰۹
   3خرداد
   تولید
   ۲۷۱۴
   4تیر
   تولید
   ۱۸۰۶
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   111 مهر
   تولید
   ۸۳۵.۳۹۳۹
   112 آبان
   تولید
   ۱۱۴۰۲.۸۰۳۰
   113 شهریور
   تولید
   ۱۷۶.۸۹۹۰
   114 تیر
   تولید
   ۲۰۲.۷۸۰۰
   115 شهریور
   تولید
   ۲۵۱.۴۸۶۱
   116 مرداد
   تولید
   ۷۳۵۲.۹۷۴۰
   117 مهر
   تولید
   ۹۹۴۴.۴۳۹۰
   118 دی
   تولید
   ۲۰۳.۰۰۳۳
   119 مهر
   تولید
   ۸۱۸.۵۵۷۲
   120 مرداد
   تولید
   ۱۱۵۷۴.۲۷۵۰
  • چاپ
  • گزارشات