سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۹۷۱
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۹۰۹
   3خرداد
   تولید
   ۲۷۱۴
   4تیر
   تولید
   ۱۸۰۶
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   121 اردیبهشت
   تولید
   ۱۶۷.۷۸۳۰
   122 خرداد
   تولید
   ۲۰۵.۴۶۲۰
   123 اردیبهشت
   تولید
   ۲۴۴.۱۲۴۱
   124 فروردین
   تولید
   ۷۱۶۴.۶۳۹۵
   125 آذر
   تولید
   ۹۸۳۳.۶۱۲۰
   126 دی
   تولید
   ۲۰۰.۸۰۰۲
   127 مهر
   تولید
   ۷۲۸.۹۷۳۸
   128 شهریور
   تولید
   ۱۰۶۶۵.۱۲۴۰
   129 مرداد
   تولید
   ۱۳۰.۱۰۰۰
   130 تیر
   تولید
   ۲۱۸.۷۵۴۰
  • چاپ
  • گزارشات