سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۹۷۱
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۹۰۹
   3خرداد
   تولید
   ۲۷۱۴
   4تیر
   تولید
   ۱۸۰۶
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   131 دی
   تولید
   ۲۲۷.۲۲۹۰
   132 تیر
   تولید
   ۶۸۱۵.۴۹۵۰
   133 آبان
   تولید
   ۹۲۸۳.۱۵۹۰
   134 اردیبهشت
   تولید
   ۱۷۸.۰۳۵۰
   135 شهریور
   تولید
   ۴۶۶.۵۳۱۰
   136 اسفند
   تولید
   ۹۵۷۹.۳۱۰۰
  • چاپ
  • گزارشات