سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۹۷۱
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۹۰۹
   3خرداد
   تولید
   ۲۷۱۴
   4تیر
   تولید
   ۱۸۰۶
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   41 دی
   تولید
   ۲۳۵.۰۸۰۵
   42 اسفند
   تولید
   ۴۳۸.۸۱۴۰
   43 شهریور
   تولید
   ۲۲۵.۰۷۵۰
   44 آذر
   تولید
   ۱۸۱۴۶.۰۱۹۸
   45 مرداد
   تولید
   ۱۵۱۴۳.۲۸۶۰
   46 اسفند
   تولید
   ۱۹۳.۰۲۷۷
   47 بهمن
   تولید
   ۱۰۷۲.۸۶۳۸
   48 دی
   تولید
   ۱۱۴۲۶.۰۴۰۳
   49 شهریور
   تولید
   ۲۴۱.۳۶۷۷
   50 تیر
   تولید
   ۴۴۷.۷۴۸۰
  • چاپ
  • گزارشات