سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۹۷۱
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۹۰۹
   3خرداد
   تولید
   ۲۷۱۴
   4تیر
   تولید
   ۱۸۰۶
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   51 اردیبهشت
   تولید
   ۲۳۲.۹۴۹۷
   52 خرداد
   تولید
   ۱۶۱۱۷.۳۱۵۸
   53 فروردین
   تولید
   ۱۴۴۱۶.۹۳۶۰
   54 آبان
   تولید
   ۱۹۰.۶۸۵۴
   55 خرداد
   تولید
   ۹۷۹.۶۵۰۲
   56 آذر
   تولید
   ۱۱۵۱۱.۷۶۸۰
   57 اردیبهشت
   تولید
   ۲۵۱.۲۸۵۳
   58 آبان
   تولید
   ۴۳۲.۹۳۷۰
   59 اردیبهشت
   تولید
   ۲۳۱.۶۵۵۱
   60 خرداد
   تولید
   ۱۷۱۸۸.۳۷۷۱
  • چاپ
  • گزارشات