سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۹۷۱
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۹۰۹
   3خرداد
   تولید
   ۲۷۱۴
   4تیر
   تولید
   ۱۸۰۶
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   61 خرداد
   تولید
   ۱۵۳۵۹.۴۳۴۰
   62 شهریور
   تولید
   ۱۹۳.۵۹۹۷
   63 خرداد
   تولید
   ۷۹۵.۶۵۸۷
   64 فروردین
   تولید
   ۱۳۱۷۲.۰۵۶۸
   65 مرداد
   تولید
   ۲۴۸.۵۵۰۶
   66 اسفند
   تولید
   ۴۱۶.۹۰۵۰
   67 دی
   تولید
   ۲۲۴.۰۷۴۵
   68 دی
   تولید
   ۱۵۴۵۶.۵۹۹۷
   69 آذر
   تولید
   ۱۴۵۵۷.۴۲۲۰
   70 شهریور
   تولید
   ۱۸۸.۵۷۴۳
  • چاپ
  • گزارشات