سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۹۷۱
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۹۰۹
   3خرداد
   تولید
   ۲۷۱۴
   4تیر
   تولید
   ۱۸۰۶
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   81 شهریور
   تولید
   ۲۳۳.۲۳۰۶
   82 مهر
   تولید
   ۳۷۵.۱۲۷۰
   83 شهریور
   تولید
   ۲۶۸.۴۳۱۱
   84 اردیبهشت
   تولید
   ۱۰۴۰۲.۲۱۸۰
   85 مهر
   تولید
   ۱۲۷۹۱.۷۸۶۰
   86 آبان
   تولید
   ۲۳۵.۰۱۶۰
   87 مهر
   تولید
   ۹۰۰.۹۰۹۲
   88 آبان
   تولید
   ۱۳۱۵۳.۱۴۵۱
   89 اردیبهشت
   تولید
   ۲۳۶.۴۷۵۹
   90 تیر
   تولید
   ۳۲۱.۶۸۱۷
  • چاپ
  • گزارشات