سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات سالانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفسالعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   11384
   تولید
   ۹۵۷۴
   21385
   تولید
   ۹۹۲۷
   31386
   تولید
   ۹۹۴۴
   41387
   تولید
   ۱۰۳۸۳
   51388
   تولید
   ۱۰۵۲۳
   61389
   تولید
   ۱۱۷۶۲
   71390
   تولید
   ۱۲۷۹۲
   81391
   تولید
   ۱۳۴۰۹
   91392
   تولید
   ۱۴۵۵۷
   101393
   تولید
   ۱۵۳۵۹
   111394
   تولید
   ۱۴۴۱۷
   121395
   تولید
   ۱۵۱۴۳
   131396
   تولید
   ۱۸۱۴۳
   141397
   تولید
   ۱۹۳۴۴
   151398
   تولید
   ۲۰۹۳۹
   161399
   تولید
   ۲۲۶۳۰
   171400
   تولید
   ۷۳۱۹
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف سال عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 1400
   تولید
   ۷۵.۳۹۶۳
   2 1400
   تولید
   ۱۲۶.۸۵۱۷
   3 1400
   تولید
   ۱۲۱.۱۱۱۰
   4 1400
   تولید
   ۱۱۰۱۷.۴۰۶۰
   5 1400
   تولید
   ۷۶۷۵.۲۸۶۳
   6 1400
   تولید
   ۹۷.۱۱۲۰
   7 1400
   تولید
   ۳۹۵.۸۴۷۳
   8 1400
   تولید
   ۴۵۲۰.۳۶۲۸
   9 1399
   تولید
   ۲۳۱.۶۱۲۰
   10 1399
   تولید
   ۴۴۴.۲۳۶۰
  • چاپ
  • گزارشات