سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1بهار
   تولید
   ۶۱۸۴
   2تابستان
   تولید
   ۱۱۳۶
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1
   تولید
   ۷۵.۳۹۶۳
   2
   تولید
   ۱۲۶.۸۵۱۷
   3
   تولید
   ۱۲۱.۱۱۱۰
   4
   تولید
   ۱۱۰۱۷.۴۰۶۰
   5
   تولید
   ۷۶۷۵.۲۸۶۳
   6
   تولید
   ۹۷.۱۱۲۰
   7
   تولید
   ۳۹۵.۸۴۷۳
   8
   تولید
   ۴۵۲۰.۳۶۲۸
   9
   تولید
   ۲۳۱.۶۱۲۰
   10
   تولید
   ۴۴۴.۲۳۶۰
  • چاپ
  • گزارشات