سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۲۹۹
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۳۲۳
   3خرداد
   تولید
   ۱۹۱۹
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 خرداد
   تولید
   ۶۲.۲۹۰۸
   2 خرداد
   تولید
   ۹۷.۵۹۰۶
   3 فروردین
   تولید
   ۹۲.۰۷۱۰
   4 اردیبهشت
   تولید
   ۹۲۳۴.۶۵۳۶
   5 اردیبهشت
   تولید
   ۶۸۶۳.۷۸۰۲
   6 فروردین
   تولید
   ۷۵.۴۸۵۰
   7 اردیبهشت
   تولید
   ۳۲۲.۹۳۹۴
   8 فروردین
   تولید
   ۳۷۵۶.۹۰۷۰
   9 مرداد
   تولید
   ۲۳۰.۶۸۱۸
   10 تیر
   تولید
   ۳۶۵.۰۳۹۴
  • چاپ
  • گزارشات