سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات سالانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفسالعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   11384
   تولید
   ۱۷۸
   21385
   تولید
   ۲۰۱
   31386
   تولید
   ۲۰۳
   41387
   تولید
   ۲۰۶
   51388
   تولید
   ۲۱۰
   61389
   تولید
   ۲۲۱
   71390
   تولید
   ۲۳۵
   81391
   تولید
   ۲۱۳
   91392
   تولید
   ۱۸۹
   101393
   تولید
   ۱۹۴
   111394
   تولید
   ۱۹۱
   121395
   تولید
   ۱۹۳
   131396
   تولید
   ۱۶۰
   141397
   تولید
   ۲۴۷
   151398
   تولید
   ۲۵۰
   161399
   تولید
   ۲۸۰
   171400
   تولید
   ۹۷
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف سال عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 1400
   تولید
   ۷۵.۳۹۶۳
   2 1400
   تولید
   ۱۲۶.۸۵۱۷
   3 1400
   تولید
   ۱۲۱.۱۱۱۰
   4 1400
   تولید
   ۱۱۰۱۷.۴۰۶۰
   5 1400
   تولید
   ۷۶۷۵.۲۸۶۳
   6 1400
   تولید
   ۹۷.۱۱۲۰
   7 1400
   تولید
   ۳۹۵.۸۴۷۳
   8 1400
   تولید
   ۴۵۲۰.۳۶۲۸
   9 1399
   تولید
   ۲۳۱.۶۱۲۰
   10 1399
   تولید
   ۴۴۴.۲۳۶۰
  • چاپ
  • گزارشات