سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۱
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۵
   3خرداد
   تولید
   ۲۶
   4تیر
   تولید
   ۲۲
  • چاپ
  • گزارشات