آلومینیوم
فروش نقدی:
1,951
درصد تغییر:
-1.7
(نسبت به روز گذشته)
فروش سه ماهه:
1,965
درصد تغییر:
-1.1
(نسبت به روز گذشته)
آخرین قیمت فلزات | 02 آبان 1393 | به ازای دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
مس
فروش نقدی:
6,760
درصد تغییر:
+0.61
(نسبت به روز گذشته)
فروش سه ماهه:
6,696
درصد تغییر:
+0.41
(نسبت به روز گذشته)
آخرین قیمت فلزات | 02 آبان 1393 | به ازای دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
نیکل
فروش نقدی:
15,005
درصد تغییر:
+0.36
(نسبت به روز گذشته)
فروش سه ماهه:
15,075
درصد تغییر:
+0.33
(نسبت به روز گذشته)
آخرین قیمت فلزات | 02 آبان 1393 | به ازای دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
روی
فروش نقدی:
2,264
درصد تغییر:
+1.52
(نسبت به روز گذشته)
فروش سه ماهه:
2,259
درصد تغییر:
+1.07
(نسبت به روز گذشته)
آخرین قیمت فلزات | 02 آبان 1393 | به ازای دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
قلع
فروش نقدی:
19,415
درصد تغییر:
-0.5
(نسبت به روز گذشته)
فروش سه ماهه:
19,450
درصد تغییر:
-0.6
(نسبت به روز گذشته)
آخرین قیمت فلزات | 02 آبان 1393 | به ازای دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
سرب
فروش نقدی:
2,011
درصد تغییر:
+0.24
(نسبت به روز گذشته)
فروش سه ماهه:
2,018
درصد تغییر:
-0.0
(نسبت به روز گذشته)
آخرین قیمت فلزات | 02 آبان 1393 | به ازای دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME